Základní škola

Týniště nad Orlicí

Vyhledávání

Výchovné poradenství

VÝCHOVNÝ PORADCE

Výchovný poradce poskytuje žákům a jejich zákonným zástupcům poradenství v otázkách rozvoje osobnosti žáků, v otázkách prevence a řešení vývojových, výchovných a výukových problémů žáků a v otázkách uplatnění a rozvíjení schopností žáků a utváření předpokladů jejich profesní orientace.

K výkonu funkce výchovného poradce je ve smyslu vyhlášky MŠMT č. 139/97 Sb. předepsáno absolvování kvalifikačního studia. Jako kvalifikační studium pro výchovného poradce se uznává specializační studium ve smyslu vyhlášky ČSR č. 61/85 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků.


Metodická a informační činnost

 • metodicky usměrňuje a sjednocuje diagnostickou činnost tř. učitelů  a poskytuje jim metodickou i obsahovou pomoc např. metodika PLPP
 • podává vedení školy návrhy a doporučení týkající se výchovy, vzdělávání, prevence a nápravy problémů
 • informuje rodiče žáků a učitele o činnosti výchovného poradenství a možnosti využití služeb dalších poradenských zařízení
 • sleduje změny v právních předpisech a seznamuje s nimi ostatní pedagogické pracovníky
 • sám se vzdělává v oblasti nových a alternativních výchovných trendů, informuje o nich i ostatní
 • organizuje individuální porady s rodiči při řešení výchovných a výukových problémů žáků


Poradenská činnost

 • spolupracuje s třídními učiteli při řešení výukových a výchovných problémů žáků
 • pomáhá učitelům shromažďovat podklady pro psychologická a speciálně pedagogická vyšetření
 • projednává s třídními učiteli dodatečný odklad školní docházky
 • projednává s třídními učiteli a rodiči přeřazení žáka do jiného typu školy
 • podává návrh na vyšetření v PPP nebo SPC, projednává je s učiteli i rodiči
 • vede evidenci nadaných žáků i žáků s poruchami učení a chování
 • dohlíží na zpracování individuálních plánů IVP a plánu pedagogické podpory PLPP
 • vede databázi integrovaných žáků a žáků sledovaných PPP a SPC
 • provádí kontrolu následných šetření


Specifické oblasti

 • eviduje problémové žáky, je členkou výchovné komise na škole
 • ve spolupráci s metodičkou prevence sociálně-patologických jevů pomáhá při řešení konfliktních situací (rodiče – učitel, učitel – žák, žák – žák)
 • ve spolupráci s metodičkou prevence SPJ sleduje výskyt sociálně-patologických jevů, spolupracuje na prevenci a nápravách


Volba povolání

 • poskytuje poradenství pro rodiče i žáky
 • zjišťuje, jaké jsou zájmy žáků o studium na SŠ, spolupracuje s třídními učiteli
 • eviduje nabídky studia, učební plány, budoucí uplatnění
 • zajišťuje styk se zástupci SŠ
 • informuje žáky o dnech otevřených dveří, školských výstavách
 • objednává exkurze do závodů a SŠ
 • objednává prezentace různých SŠ v naší ZŠ
 • organizuje schůzku rodičů vycházejících žáků se zástupci SŠ
 • spolupracuje s ÚP v Rychnově nad Kněžnou (společná návštěva žáků devátých ročníků)
 • v případě zájmu rodičů připravuje přihlášky na SŠ a upozorní na jejich včasné odeslání
 • poskytuje žákům a rodičům informace o odvolacím řízení a pomáhá jim s ním
 • poskytuje informace o odeslání zápisových lístků na SŠ
 • podává informace pedagogické radě
 • zpracovává přehled úspěšnosti žáků v přijímacím řízení6.3.2017 11:48:27 | přečteno 4358x | miroslav.kozel
 

první sloupec

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Týniště nad Orlicí

Komenského 828
517 21 Týniště nad Orlicí

IČ: 60884541

Datová schránka:  c72w8pk 
E-mail: info@zstyniste.cz
www.zstyniste.cz

druhý sloupec - zápatíTelefony:

+420 494 377 059  sekretariát + fax
+420 494 371 446  stravování ZŠ
+420 494 661 167  školní družina
+420 494 661 154  ekonomka ZŠ
+420 725 707 397  školní mobil
load