Základní škola

Týniště nad Orlicí

Vyhledávání

Volební řád pro volby členů školské rady

Čl. 1

Tento Volební řád pro volby členů školské rady (dále jen „volební řád“) upravuje postup při volbě členů školské rady, která je zřízena podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním,  základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (dále jen školský zákon) v základních, středních a vyšších odborných školách (dále jen „škola“) zřizovaných (název zřizovatele) (dále jen „zřizovatel“).

Čl. 2

Složení školské rady

 1. Třetinu členů školské rady jmenuje (orgán obce) z osob způsobilých k právním úkonům.
 2. Třetinu členů školské rady volí zákonní zástupci nezletilých žáků a zletilí žáci a studenti z osob způsobilých k právním úkonům.
 3. Třetinu členů školské rady volí pedagogičtí pracovníci školy z osob způsobilých k právním úkonům.
 4. Funkční období členů školské rady je tři roky. Členem školské rady nemůže být ředitel školy.

Čl. 3

Postup volby členů školské rady

 1. Uskutečnění voleb členů školské rady podle tohoto volebního řádu zajistí v souladu s tímto postupem ředitel školy a jím ustanovený přípravný výbor.
 2. Za účelem volby členů školské rady zřídí ředitel školy nejméně tříčlenný přípravný výbor. Členy přípravného výboru mohou být zákonní zástupci nezletilých žáků, zletilí žáci a studenti a pedagogičtí pracovníci školy, kteří jsou podle školského zákona oprávněni volit členy školské rady (dále jen oprávněné osoby). Tím není dotčeno právo člena přípravného výboru být zvolen členem školské rady.
 3. Přípravný výbor svolává k volbám členů do školské rady všechny oprávněné osoby, které navrhuje přípravnému výboru kandidáta na členství ve školské radě. Oprávněné osoby se svolávají formou oznámení, které se zveřejňuje ve škole průkazným způsobem, nejpozději 30 dní před konáním voleb. Oznámení obsahuje datum a místo konání voleb. Volby může organizovat přípravný výbor i jiným způsobem, pokud bude zajištěna jejich věrohodnost a demokratičnost.
 4. Přípravný výbor zajišťuje hlasovací lístky pro volby členů školské rady a formou zápisu eviduje všechny osoby oprávněné volit členy školské rady, eviduje návrhy na kandidáty, eviduje účast v hlasování, zaznamenává výsledky hlasování, vyhlašuje výsledky voleb do školské rady.
 5. Členy školské rady volí oprávněné osoby tajným hlasováním. Za platné se považují volby, kterých se účastní alespoň jedna pětina všech oprávněných osob z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků a studentů a alespoň jedna polovina oprávněných osob z řad pedagogických pracovníků školy, jinak se volby opakují. Platnost voleb do školské rady z řad zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků a studentů a z řad pedagogických pracovníků se posuzuje samostatně.
 6. Na základě výsledků hlasování přípravný výbor stanoví pořadí kandidátů ve volbách. Členy školské rady se stávají kandidáti, kteří získali nejvyšší počet hlasů.  Při rovnosti hlasů se pořadí stanoví losem.
 7. Nezvolí-li oprávněné osoby podle článku 2 odst. 2 tohoto volebního řádu stanovený počet členů školské rady ani na základě opakované výzvy, jmenuje zbývající členy školské rady ředitel školy.
 8. Souhrnný zápis o volbách všech členů do školské rady předává přípravný výbor zvolené školské radě a řediteli školy, který je povinen zaslat kopii zápisu zřizovateli.
 9. Doplňovací volby na uvolněná místa do školské rady se organizují obdobně jako volby řádné.

Čl. 4

Závěrečná ustanovení

 1. Členství ve školské radě je čestné, zaniká uplynutím funkčního období, odstoupením, úmrtím, odsouzením člena pro úmyslný trestný čin, odvoláním. Členství v radě v případě pedagogického pracovníka školy dále zaniká, pokud přestal být zaměstnancem školy.
 2. Člena školské rady může odvolat shromáždění nadpoloviční většiny oprávněných osob za podmínky, že s tím souhlasí alespoň dvě třetiny přítomných oprávněných osob.
 3. Tento Volební řád nabývá účinnosti dnem 1.1. 2005.


Ing.  Josef  Daniel

starosta (zřizovatel)

16.2.2017 16:09:54 | přečteno 1391x | admin.tyniste
 

první sloupec

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Týniště nad Orlicí

Komenského 828
517 21 Týniště nad Orlicí

IČ: 60884541

Datová schránka:  c72w8pk 
E-mail: info@zstyniste.cz
www.zstyniste.cz

druhý sloupec - zápatíTelefony:

+420 494 377 059  sekretariát + fax
+420 494 371 446  stravování ZŠ
+420 494 661 167  školní družina
+420 494 661 154  ekonomka ZŠ
+420 725 707 397  školní mobil
load