Základní škola

Týniště nad Orlicí

Vyhledávání

Náplň práce školního speciálního pedagoga

STANDARDNÍ ČINNOST ŠKOLNÍHO SPECIÁLNÍHO PEDAGOGA PODLE VYHLÁŠKY 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních:

 1. Podílí se na vytváření programu poskytování pedagogicko – psychologických poradenských služeb ve škole, včetně programu primární prevence.

 2. Komunikuje s vedením školy, pedagogy, žáky a zákonnými zástupci.


Diagnostika a depistáž

 • Spolupráce při zápisu do 1. ročníku základního vzdělávání dle potřeb a možností školy a školního poradenského pracoviště.

 • Vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do vhodného preventivního (stimulačního) či intervenčního programu.

 • Vyhledávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich zařazení do speciálně pedagogické péče.

 • Vytyčení hlavních problémů žáka, stanovení plánu pedagogické podpory v rámci školy a mimo ni (druh, rozsah, frekvence, trvání intervenčních činností).

 • Diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb (shromažďování údajů o žákovi, včetně anamnézy rodinné a osobní), speciálně pedagogická intervence ve školním prostředí, speciálně pedagogická diagnostika předpokladů pro čtení, psaní, počítání, předpokladů rozvoje gramotnosti, analýza získaných údajů a jejich vyhodnocení.

 • Speciálně pedagogická diagnostika při výchovných problémech (etopedická), stanovení intervenčního přístupu v rámci školy i mimo ni, dle potřeb, možností a profilace školy.

 • Screening, ankety, dotazníky ve škole týkající se speciálních vzdělávacích potřeb a rizika vzniku speciálních vzdělávacích potřeb.Konzultační, poradenské a intervenční práce

 • Intervenční podpora při realizaci plánu pedagogické podpory

 • Dlouhodobá i krátkodobá individuální speciálně pedagogická péče za účelem naplňování podpůrných opatření pro žáky, speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, reedukační, kompenzační a stimulační činnosti, se žákem s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb (vzdělávací činnosti, stimulační činnosti).

 • Dlouhodobá i krátkodobá speciálně pedagogická péče o skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (speciálně pedagogické vzdělávací činnosti, reedukační, kompenzační a stimulační), se skupinami žáků s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb (vzdělávací činnosti, stimulační činnosti).

 • Participace na vytvoření individuálního vzdělávacího plánu u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nebo plánu pedagogické podpory u žáků s rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb (v kooperaci s třídním učitelem, učitelem odborného předmětu, s vedením školy, se zákonnými zástupci žáka, se žákem a s ostatními partnery podpůrného týmu uvnitř i vně školy).

 • Průběžné vyhodnocování účinnosti poskytovaných podpůrných opatření pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb u žáků, dle potřeby navržení a realizace úprav.

 • Preventivní intervenční programy v oblasti školního neúspěchu/výchovných problémů s uplatněním speciálně pedagogických/etopedických přístupů.

 • Participace na kariérovém poradenství – volba vzdělávací dráhy žáka, individuální provázení žáka.

 • Úpravy školního prostředí, zajištění speciálních pomůcek a didaktických materiálů.

 • Individuální konzultace pro rodiče, zabezpečení průběžné komunikace a kontaktů s rodiči žáka/zákonnými zástupci.

 • Individuální konzultace pro pedagogické pracovníky v oblasti speciálních vzdělávacích potřeba a rizika vzniku speciálně vzdělávacích potřeb.

 • Speciálně pedagogické přístupy při řešení multikulturní problematiky ve školním prostředí.

 • Konzultace s pracovníky školských a dalších poradenských zařízení.


 Metodické, koordinační a vzdělávací činnosti

 • Příprava a průběžná úprava podmínek pro vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve škole – koordinace speciálně pedagogických poradenských služeb ve škole.

 • Metodická pomoc třídním učitelům při vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nebo rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb.

 • Metodické činnosti pro další pedagogické pracovníky školy – specifika výuky a forem práce se žáky – jejich zavádění do výuky, instruktáže využívání speciálních pomůcek a didaktických materiálů.

 • Pracovní semináře pro pedagogické pracovníky v oblasti speciálních vzdělávacích potřeb a rizika jejich vzniku.

 • Kooperace s pedagogickými pracovníky školy zajišťujícími poradenské služby.

 • Kooperace se školskými poradenskými zařízeními a s dalšími institucemi a odbornými pracovníky ve prospěch žáka se speciálními vzdělávacími potřebami nebo rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb.

 • Participace na vytváření školních vzdělávacích programů, individuálních vzdělávacích plánů, plánů pedagogické podpory s cílem rozšíření služeb a zkvalitnění péče o skupiny žáků se speciálními vzdělávacími potřebami nebo rizikem vzniku speciálních vzdělávacích potřeb.

 • Koordinace a metodické vedení asistentů pedagoga ve škole.

 • Besedy a osvěta (zejména zákonným zástupcům).23.9.2019 10:31:02 | přečteno 11215x | miroslav.kozel
 

první sloupec

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Týniště nad Orlicí

Komenského 828
517 21 Týniště nad Orlicí

IČ: 60884541

Datová schránka:  c72w8pk 
E-mail: info@zstyniste.cz
www.zstyniste.cz

druhý sloupec - zápatíTelefony:

+420 494 377 059  sekretariát + fax
+420 494 371 446  stravování ZŠ
+420 494 661 167  školní družina
+420 494 661 154  ekonomka ZŠ
+420 725 707 397  školní mobil
load