Základní škola

Týniště nad Orlicí

Vyhledávání

Prevence rizikového chování

Na základě doporučení MŠMT bych chtěl seznámit veřejnost s problematikou rizikového chování na základní škole v Týništi nad Orlicí. Tento termín zahrnuje používání drog, kouření, alkoholismus, šikanu, kyberšikanu, záškoláctví, gamblerství, sebepoškozování a závislost na lécích. 

Prevence před těmito nebezpečnými jevy je obsažena v Preventivním programu ZŠ, který se pravidelně aktualizuje a je součástí ŠVP (školního vzdělávacího programu). Všechny tyto negativní jevy a jejich prevence jsou zapracovány do tematických plánů různých předmětů na I. a II. stupni. Ve školním řádu jsou uvedena kázeňská opatření za používání a přinášení drog, alkoholu a tabákových výrobků do budovy školy a s tímto školním řádem jsou žáci seznámeni na začátku školního roku a na začátku II. pololetí.

Prevencí pokračujeme v přednáškách a školeních pro učitele a žáky, kde je největší pravděpodobnost výskytu výše popsaných jevů. Pro jednotlivé ročníky jsou nastaveny připraveny přednášky organizace Kam - úcta k životu.


1) „Kůzlátka, kůzlátka, otevřete vrátka“

Už velmi malé děti se mohou dostat do situací, ve kterých jim hrozí nebezpečí – ať už na ulici, přes internet, nebo dokonce v okruhu svých blízkých. Program seznamuje děti hravou formou s různými riziky a jeho cílem je naučit je, jak se v daných situacích chovat. Preventivní program pro žáky 2. ročníku.


2) „Všude dobře, doma nejlíp“

Nejsilnější vazby jsou mezi dětmi a rodiči a děti to dobře vědí. V programu se hovoří o sporech s rodiči a o důležitém principu, který je v dnešní době v krizi... A to je úcta k rodičům. Preventivní program pro žáky 3. ročníku.


3) „Všechno jde vyřešit“

Ve škole tráví děti velkou část dne a učí se v ní nejen poznatkům, ale i vztahům - ať už s dospělými nebo se svými vrstevníky. Toto vše může přinášet problémy. Cílem programu je hledat pozitivní přístup k řešení vzniklých problémů. Preventivní program pro žáky 4. ročníku.


4) „Jsme jedna parta“

Pro děti jsou kamarádské vztahy velice důležité, ale zároveň prochází různými těžkostmi, se kterými se teprve učí vyrovnávat. V programu jde především o společné diskuse mezi dětmi. Má ukázat principy pro dobré kamarádství. Pozitivní vztahy mezi dětmi jsou utvrzeny výrobou dárku pro kamaráda. Preventivní program je určen pro žáky 5. ročníku.


5) „Kouření - slepá ulička“

Věková hranice dětí – kuřáků se snižuje. Víme, že kuřáci jsou i žáky I. stupně. Mezi chlapci na II. stupni je kouření zcela běžné, mnohdy i s vědomím rodičů. Přibližně 30% je žáků 8. a 9. tříd má zkušenosti s používáním tabákových výrobků a kouřením. Někteří žáci kouří „svátečně“, někteří kouří častěji – několikrát týdně nebo denně.  Veškeré informace o výskytu kuřáctví u dětí přinesly poznatky, že tito žáci většinou nemají žádnou mimoškolní aktivitu, nenavštěvují žádné zájmové kroužky a svůj volný čas tráví v parku, na nádraží a někde kolem svého bydliště. Přednáška je určena pro žáky 6. ročníku.


6) „Rizika v kyberprostoru“

To, co mnozí rodiče nazývají ještě klukovinou a reagují slovy „to jsme dělali také“ je dnes provázeno větším násilím a nazýváme tento jev š i k a n o u. I na naší škole se setkáváme s tímto sociálně – patologickým jevem a snažíme se jej minimalizovat. Schránka důvěry na škole, spolupráce s rodiči, třídnické hodiny na toto a kázeňská opatření ve školním řádu jsou významnou prevencí proti tomuto násilí. Skryté formy jsou na všech školách, určitě i na naší. Objevují se i projevy šikanování přímého, ať už verbální nebo fyzické. V poslední době je častou formou šikany, KYBERŠIKANA neboli „skrytá nebezpečí internetu“. Jedná se o úmyslné, zpravidla opakované psychické týrání formou komunikačních technologií – mobil, email, facebook, internet. Kyberšikana  je častá mimo období školního vyučování, v době je agresor, zpravidla z domu, napojen na sociální sítě. Přednáška je určena pro žáky 7. ročníku.

ikona souboruRodiče a media

 

7) „Partnerské vztahy“

V dnešní době se řada dospívajících chová v oblasti sexuálního chování a partnerských vztahů nesprávně a uchyluje se k  rizikovému jednání. Program chce vnímání partnerského vztahu posunout z převážně fyzické roviny k hlubším souvislostem, k lásce, k vzájemnému poznávání, k zodpovědnému sexuálnímu chování a k tomu jaký význam má zdrženlivost. Přednáška je určena pro žáky 8. ročníku.


8) „Trestní odpovědnost mladistvých“

Od roku 2012 se žáci 9. ročníku účastní přednášky, kterou vede mluvčí Policie ČR, okresu RK paní Kacálková na výše popsané téma. Většina žáků 9. tříd už dovršila 15 let a vedle svých práv dostávají informace o trestných přestupcích, činech, oznamovacích povinnostech a sankcích za násilné skutky. Před ukončením povinné školní docházky a nástupem na střední školy je to velice důležité téma. Preventivní program pro žáky 9. ročníku.

6.3.2017 11:21:13 | přečteno 3489x | miroslav.kozel
 

první sloupec

ZÁKLADNÍ ŠKOLA Týniště nad Orlicí

Komenského 828
517 21 Týniště nad Orlicí

IČ: 60884541

Datová schránka:  c72w8pk 
E-mail: info@zstyniste.cz
www.zstyniste.cz

druhý sloupec - zápatí



Telefony:

+420 494 377 059  sekretariát + fax
+420 494 371 446  stravování ZŠ
+420 494 661 167  školní družina
+420 494 661 154  ekonomka ZŠ
+420 725 707 397  školní mobil
load